Recykling

Patchsystem Polska Sp.z o.o. powstała w kwietniu 2016 roku to pierwsza firma w Polsce zajmująca się odpadami papy, które poddane recyklingowi, a następnie uszlachetnione wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, tekstylnym i budownictwie w Polsce i Europie Zachodniej.

Wcześniej w mało klarowny sposób unieszkodliwiano odpady papy. Jej składowanie oznaczało przekazywanie problemu kolejnym pokoleniom, wysoka cena składowania wiązała się też z nielegalnym pozbywaniem się odpadu na dzikich wysypiskach, miejscach do tego nieprzeznaczonych, co stwarzało dodatkowe problemy dla administracji samorządowej; działając w zgodzie z zasadami hierarchii postępowania z odpadami, polegającymi na zapewnieniu pierwszeństwa recyklingu i odzysku odpadów przed ich składowaniem we wszelkich przetargach instytucje mogą już stosować tę zasadę w przypadku odpadów papy.

Odpady muszą spełniać standardy jakościowe zgodnie z kodem 17 03 80. Akceptowane są wszelkiego rodzaju odpady papy w różnej postaci, poprodukcyjne jak i powstałe w wyniku rozbiórek budowlanych. Wszelkie odbiory papy odbywają się zgodnie z wymogami prawa i są potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Patchsystem Polska Sp. z o.o. realizuje swoją misję poprzez tworzenie sieci dostawców na terenie całego kraju. Współpracuje z firmami rozbiórkowymi, składowiskami i producentami papy. Organizuje odbiory z każdego miejsca i nadzoruje transport i recykling.

Proces przetwarzania umożliwia ponowne wdrożenie na rynek odpadu jako pełnowartościowego surowca.

Odpady papy obecnie są zbierane w Pile, ale stale poszerzany rynek europejski otwiera nowe możliwości na odzysk papy, tym bardziej, że wzrasta zapotrzebowanie na surowiec dla budownictwa, chemii budowlanej, drogownictwa a ostatnio branży tekstylnej wiodących marek odzieżowych do produkcji wysoko wytrzymałych tkanin.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Decyzja na zbieranie odpadów papy